Játékszabályzat

Forrás Áruház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„Szerencsekerék” játék

1. A szabályzat hatálya

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Forrás Áruház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4211 Ebes, Forrás u. 2., cégjegyzékszám: 09-09-018303, adószám: 11732590-2-09, képviseli: Kerekes Tibor ügyvezető) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a "Szerencsekerék" című játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozóan.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel és a Játékban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatvédelmi, adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés, illetve a részvétel során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a nagykorú természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják jelen Szabályzatot és teljesítik a 3. pontban rögzített részvételi feltételeket.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, a szervező vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játék menetének befolyásolásával, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b) más Játékos vagy személy adataival vagy a 3. pontban meghatározott egyedi azonosítóval visszaél;

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

3. Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a 4. pontban rögzített üzletek valamelyikében, az ott meghatározott időintervallumban alkalmanként minimum bruttó 50.000,- Ft értékben vásárol.

A vásárlást követően a számlára nyomtatásra kerül egy egyedi azonosító, mely a Játékban való részvételre jogosít. Minden azonosító csak egyszeri részvételre (a Szerencsekerék egyszeri pörgetésre) jogosít.

Egy Játékos egy nap maximum 5 alkalommal vehet részt a Játékban.

A pénztártól való távozás után a vevőszolgálaton kihelyezett „Szerencsekerék” egyszeri megforgatására lesz jogosult az a magánszemély, aki a nevére, vagy az általa képviselt gazdasági társaság nevére szóló egyedi azonosítóval ellátott számlát felmutatja.

Az egyedi azonosító a számla nyomtatását követően egy órán belül jogosít fel a játékban való részvételre.

A Játékos minden esetben garantált nyereményben részesül, a nyeremény tárgyát a Szerencsekerék pörgetés eredménye határozza meg.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

4. A Játék időtartama, üzletek

Az akcióban résztvevő üzletek, és tervezett időpontok:
-Ebes Forrás Áruház: (4211 Ebes, Forrás utca 2.) 2021.06.21. – 2021.06.26.
-Miskolc Forrás Áruház: (3500 Miskolc, József Attila utca 0875/2 hrsz.) 2021.07.05- 2021.07.10.
-Nyíregyháza Forrás Áruház: (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 106/B.) 2021.07.19-07.24.
-Gyöngyös Forrás Áruház: (3200 Gyöngyös, Karácsondi út 11234/36 hrsz.) 2021.08.02 – 2021.08.07.

A Forrás Áruház Kft. fenntartja a jogot a játék időpontjának módosítására.

5. Nyeremények

Minden Játékos, aki a részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelel, azonnal nyer. A nyeremény 500 - 5.000,- Ft közötti értékű tárgynyeremény. A Játékos nyereményét a Szerencsekerék pörgetés eredménye határozza meg.

A tervezett nyeremények:
-Forrás Áruház Kft. promóciós bögre
-Forrás Áruház Kft. promóciós póló
-Forrás Áruház Kft. promóciós kötény
-Más promóciós ajándékok, ajándéktárgyak (bögre, póló, kötény, plüssjátékok, kisebb elektronikai eszközök, toll, ledlámpa)

.A nyereményt a nyertes Játékos személyesen, az üzlet vevőszolgálatán veheti át. A nyeremények a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A Forrás Áruház Kft. fenntartja a jogot a nyeremények módosítására.

6. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban történő részvétel és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) betartásával.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél annak hivatalos elérhetőségein. Ezen kívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékos jogorvoslatért bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu/) fordulhat.

7. Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A Játékkal összefüggésben felmerülő valamennyi közteher a szervezőt terheli. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

A nyeremény után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremény után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel) a nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.

Szervező a jelen Szabályzat és a Játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

Ebes, 2021. június 15.

Forrás Áruház Kft.